Protokoll från årsmöte för Box Team Nordmarken IF 2018

 Tid: 7 januari 2018 Kl 16:30
Plats : Teorirummet Sporthallen i Årjäng

Dagordning:
Mötets öppnande 

 1. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

OK

 1. Upprop och justering av röstlängd

Deltagare: Andreas Lund, Angelo Ansu Keita, Ansu Keita, Christian Otto Olofsson, Mohamed Zakaria (Zuldan), Åsa Danielsson, Morten Pettersen, Amanda Nerstrand Andersson och Roar Tangenes. Samtliga med en röstlängd var.

 1. Val av mötesordförande och sekreterare

Mötesordförande Roar Tangenes och sekreterare Amanda Nerstrand Andersson.

 1. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet

Christian Otto Olofsson och Andreas Lund.

 1. Fråga om dagordningens godkännande

OK.

 1. Verksamhetsberättelsen för 2017 läses upp

OK.

 1. Fråga om balans och resultats räknings godkännande

Godkänd av samtliga deltagare.

 1. Revisionsberättelse för 2017 läses upp

OK.

 1. Fråga om styrelsen beviljas ekonomisk ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017

Godkänd av samtliga.

 1. Verksamhetsplan och budget för år 2018

Godkänd av samtliga.

 1. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
  Proposition 1: ändring av § 25 styrelsens sammansättning

Proposition 1 från styrelsen blev godkänd av samtliga. Styrelsen består numera av Ordförande, sekreterare och kassör.

 1. Val av:

Sekreterare på 1 år

Ansu Keita blev vald med acklamation

(Ordförande och kassör har 1 år kvar av sitt mandat)

Revisor på 1 år

Bodil Aronsson blev vald med acklamation

 1. Mötet avslutas

Mvh
Styrelsen

Box Team Nordmarken IF